News

6 Mai 20211 Dezember 20201 Dezember 2019

25 Januer 2020

12.04.2019 Attributiounen


Léif Kollegin, léiwe Kolleg,

Mat immens vill Freed deelen mir
Iech mat ,dat eis nei Attributiounen am Mémorial publizéiert sinn. Wéi
den Minister fir Gesondheet an den Minister fir Héichschoulwiesen am
Reglement ukënnegen, gëtt eng Weiderbildung geschwënn ugebueden fir all
ATM de Chirurgie an deenen neien Kompetenzen ze schoulen. Associatioun
hält Iech um Lafenden.

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
Mit sehr großer Freude teilen wir euch mit, dass unser Berufsbefugnisse heute im Memorial publiziert wurden. Das heist dass eine berufsspezifische Weiterbildung für alle ATM de chirurgie in den neu aufgelisteten Kompetenzen demnächst angeboten wird. Als nationaler Berufsverband halten wir Sie auf dem Laufenden.

Chère collègue, cher collègue,

C'est avec un très grand plaisir que je peux vous transmettre les
nouvelles attributions de notre profession. Comme annoncé par le
Ministre de la Santé et le Ministre de l'enseignement supérieur dans le
présent règlement, une mise à niveau des ATM de chirurgie sera bientôt
organisée. L'association vous tient au courant de la suite.

vvvv LINK vvvv
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/03/29/a228/jo


08.02.2019 Artikel am WORT

11.05.2019 Porte ouvertes LTPS